Lean w medycynie – pomoc dla pacjentów, personelu medycznego i zarządom placówek medycznych

Lean w medycynie - pomoc dla pacjentów, personelu medycznego i zarządom placówek medycznych

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

Naszym gościem był Pan Jakub Napierała z firmy Lean w Medycynie. Firma sama przedstawia się jako zespół, który pomaga zobaczyć więcej i pójść dalej. Zainteresowani tym tematem zdecydowaliśmy się sprawdzić, co to tak właściwie oznacza. Lean w medycynie od wielu lat współpracuje z sektorami takimi jak medycyna, produkcja i usługi. Czas spędzony na doskonaleniu swoich umiejętności pozwolił na uzyskanie efektów, umożliwiających dobre doradzanie innym. Obecnie zespół Pana Grzegorza Koczora skutecznie pomaga personelowi medycznemu, pacjentom i zarządom szpitali oraz innych placówek medycznych. 

Lean w medycynie - krok po kroku

Pierwszy krok to analiza. Na samym początku eksperci doprowadzają do rozmowy z pracownikami danego podmiotu. Ten aspekt umożliwia kompleksową weryfikację procesów, które zachodzącą w konkretnym obszarze. Drugi krok to inspiracja. Podczas którego organizowane są wszelkiego rodzaju warsztaty i przyjmują one formy gry edukacyjnej Lean Air. Dzięki temu osoby korzystają z usług zespołu mogą przekonać się o bezpośrednim wpływie lean managementu na efektywność codziennej pracy w ochronie zdrowia. Trzeci krok transformacja. Czyli inicjowanie procesu ciągłej zmiany organizacji, obejmując również sferę zarządzania. Cel? Inspiracja do zbudowania samodoskonalającej się organizacji.

Czym zajmuje się Lean w medycynie?

Zespół Lean w medycynie współpracuje z klientami w sposób, umożliwiający diagnozowanie problemów, opracowanie i wdrażanie rozwiązań w postaci strategicznego programu rozwoju. Wszystkie jego elementy są dostosowane do indywidualnych potrzeb danej organizacji. proces wprowadzania zmian w organizacji wymaga systematycznej pracy i jest bardzo czasochłonny, wymaga również ustrukturyzowanego podejścia.

Lean Hospital - budowanie strategicznych programów rozwoju organizacji

Działanie pozwala na stworzenie sprawdzonego modelu zarządzania procesami w organizacji z branży medycznej. Zgodnie z Lean Hospitals wspierane są zmiany dotyczące Pacjenta, Pracownika i Pracodawcy. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie efektu synergii pod kątem efektywności na trzech obszarach – finansowych, procesowym i jakościowym w danej organizacji. Cel? Efekty z leczenia pacjenta mają być osiągane z możliwie najlepszym wykorzystaniem dostępnych zasobów i aby nie odbywało się to kosztem bezpieczeństwa/komfortu personelu medycznego. 

Diagnoza potencjału organizacji - szybka analiza możliwości

Helicopter View – badanie trwa kilka dni, a w jego trakcie następuje między innymi obserwacja miejsca wykonywania procesu, pomiary i analiza marnotrawstw, a także wykonywanie mapy przepływu procesu. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź na stronie firmowej naszego prelegenta Lean w Medycynie

Finansowanie zakupu urządzeń medycznych

Finansowanie zakupu urządzeń medycznych

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

Pani Agnieszka Żurek od 20 lat pracuje w sektorze finansów przedsiębiorstw i usług finansowych. Podczas naszego czwartkowego spotkania poruszyliśmy tematykę finansowania urządzeń medycznych. Wśród dostępnych produktów finansowych znajduje się leasing (operacyjny, finansowy i zwrotny), pożyczka medyczna oraz kredyt gotówkowy. Poniżej przedstawimy dostępne formy finansowania zakupu urządzeń medycznych i ich charakterystykę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do sprawdzenia nagrania z webinaru. 

Leasing operacyjny - charakterystyka

W przypadku wyboru produktu finansowego, jakim jest leasing operacyjny właścicielem sprzętu pozostaje firma leasingowa, która amortyzuje sprzęt. Na koszt uzyskania przychodu, czyli ratę leasingową składa się część kapitałowa i część odsetkowa. W kontekście okresu umowy leasingu operacyjnego należy wziąć pod uwagę fakt, że pozostaje on uzależniony od normatywnego okresu amortyzacji i nie może być krótszy niż 40% czasu jego trwania. 

Przykład 1. 

Urządzenie o 20% amortyzacji (60 miesięcy) – okres umowy leasingu nie może być krótszy niż 24 miesiące. 

Urządzenie o 10% amortyzacji – okres umowy leasingu nie może być krótszy niż 48 miesięcy. 

Leasing operacyjny

Leasing finansowy - charakterystyka

Właścicielem sprzętu zostaje leasingobiorca i to on go amortyzuje. W takiej sytuacji koszt uzyskania przychodu dla przedstawicieli branży medycznej to wyłącznie odsetki, będące częścią raty leasingu, a podatek VAT jest płatny z góry od wszystkich rat leasingowych. 

Leasing zwrotny - charakterystyka

Leasing zwrotny to produkt finansowy dedykowany do okoliczności, gdy dana firma zakupiła sprzęt, dokonując samodzielnej zapłaty u dostawcy. Kiedy od zakupu nie upłynie okres 3 miesięcy, urządzenie jest prawnie traktowane jako nowe. Jeśli pojawią się nowe potrzeby finansowe, firma wcześniej kupująca dany sprzęt, może dokonać jego sprzedaży do firmy leasingowej. Następnie na podstawie zawartej umowy leasingu i przedłożonej faktury pierwotnej w oparciu o dowód zapłaty, który potwierdza przeniesienie prawa własności, może wypłacić środki dla klienta. Kolejne kroki są zgodne z zasadami, które poznaliśmy przy omawianiu leasingu operacyjnego lub finansowego.

Pożyczka medyczna (leasingowa) - charakterystyka

Właścicielem sprzętu jest dana firma i to ona amortyzuje sprzęt. W takiej sytuacji koszt uzyskania przychodu jest równy wyłącznie części odsetkowej raty pożyczki. W formie zabezpieczenia stosuje się zastaw na urządzenia i weksel spółki/JDG. 

Kredyt gotówkowy - charakterystyka

Ten produkt finansowy sprawia, że firma staje się właścicielem sprzętu i amortyzuje go. Koszt uzyskania przychodu ponownie mogą być wyłącznie części odsetkowe raty kredytu, a rodzaj zabezpieczenia pozostaje uzależniony od aktualnej sytuacji finansowej. 

Podsumowanie

Zebrane informacje pomogą w wyborze odpowiednich produktów finansowych, dostosowanych do aktualnego zapotrzebowania i preferencji danej firmy z branży medycznej. Zakup urządzeń medycznych to istotny aspekt Państwa działalności, wobec tego sfinansowanie zakupów powinno zostać poprzedzone dokładną analizą dostępnych możliwości. Zachęcamy do kontaktu z Panią Agnieszką Żurek, której pomoc pozostaje dla Państwa w pełni bezpłatna. 

Info grafika jakie są dostępne produkty finansowe

Możliwe formy opodatkowania dla spółek kapitałowych w branży medycznej.

Możliwe formy opodatkowania dla spółek kapitałowych w branży medycznej.

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

W ramach Akademii Proassist, nasz ostatni webinar przeprowadziła Pani Iwona Grąz – właścicielka biura rachunkowego Forum IGB. Tematem spotkania były możliwe formy opodatkowania dla spółek kapitałowych w branży medycznej. 

Na czym polega działalność lecznicza?

Omawiana działalność lecznicza to między innymi udzielanie świadczeń zdrowotnych, czyli działań zmierzających do poprawy zdrowia pacjenta. Oprócz tego osoby prowadzące działalność leczniczą dążą do promocji zdrowia lub prowadzenia działalności dydaktycznej, czyli naukowej, bądź badawczej. 

Info grafika-Działalność lecznicza

Podmioty lecznicze - czyli tak naprawdę kto?

W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podmioty lecznicze to przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe i instytuty badawcze. Co istotne do podmiotów leczniczych zaliczamy także fundacje i stowarzyszenia, których to celem statutowym jest wykonywanie działań w zakresie ochrony zdrowia. Statut fundacji i stowarzyszeń musi dopuścić prowadzenie działalności leczniczej. Ponadto, podmioty lecznicze to także jednostki organizacyjne stowarzyszeń, posiadające osobowość prawną, osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o: 

 • stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, 
 • gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 

Do podmiotów leczniczych zaliczamy również jednostki wojskowe w zakresie, który wykonują w kontekście działalności leczniczej. Lekarze, fizjoterapeuci i pielęgniarki mogą prowadzić działalność leczniczą indywidualnie lub w grupach także w formie praktyk zawodowych. 

Info grafika podmioty lecznicze

Podmioty lecznicze - jakie warunki należy spełnić przed wpisem?

Ubiegający się o zostanie podmiotem leczniczym muszą zadbać między innymi o dysponowanie odpowiednim pomieszczeniem, wyposażonym w urządzenia, które odpowiadają wymaganiom ogólno przestrzennym, instalacyjnym i sanitarnych oraz są one dostosowane do rodzaju wykonywanej działalności. Oprócz tego używane do prowadzenia działalności wyroby medyczne muszą spełniać ogólne wymogi bezpieczeństwa i działania. W firmie udzielaniem świadczeń zdrowotnych mają zajmować się wyłącznie osoby, które wykonują zawód medyczny i spełniają wymagania zdrowotne. Konieczne jest także zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dokument ten musi obejmować szkody, które wynikają z udzielania albo niezgodnego z prawem nieudzielania świadczeń zdrowotnych. Do rejestru musisz się wpisać przed rozpoczęciem działalności leczniczej. Usługę można zrealizować w urzędach wojewódzkich. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - charakterystyka

To kapitałowa spółka handlowa, posiadająca osobowość prawną. Jej utworzenie jest możliwe w każdym dopuszczalnym prawnie celu. Spółkę może otworzyć jeden lub więcej wspólników. Nie może być ona zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby firmy. Forma prowadzenia działalności odpowiednia dla wspólników, chcących zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do własnego składu. Do założenia spółki z o.o. wymagany jest kapitał co najmniej 5 tys. zł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem podatku od osób prawnych – CIT. Podatek płacony jest przez samą spółkę z o.o. od osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym dochodów. Wspólnicy spółki mają obowiązek płacenia podatku w wysokości 19% od wypłacanych im dywidend i innych dochodów pochodzących z udziału w zyskach osób prawnych (na przykład dochód z umorzenia udziałów). Podstawową kategorią dochodów z tytułu udziału w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wypłata pieniężna (dywidenda). Spółka tego typu jest podatnikiem VAT i musi prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe). 

Prosta spółka akcyjna - charakterystyka

Prosta spółka akcyjna jest możliwa do prowadzenia od 01.07.2021 roku. PSA jest łatwiejsza do założenia niż klasyczna spółka akcyjna i łatwiejsza do rozwiązania. Prosta spółka akcyjna wymaga kapitału przy zakładaniu na poziomie 1 zł. PSA charakteryzuje się możliwością powołania rady dyrektorów, łączących cechy rady nadzorczej i zarządu oraz większą swobodą przy podejmowaniu uchwał zdalnie – z wykorzystaniem np. maili lub komunikatorów internetowych. Prosta spółka akcyjna pozwala skorzystać z większej elastyczności, jeśli chodzi o rodzaje akcji oraz zasady działania spółki w tym akcję za pracę lub usługi. PSA można założyć przez internet w systemie S24. PSA jest podatnikiem podatku VAT i podatku CIT, a akcjonariusze płacą podatek tylko od wypłaconej dywidendy na poziomie 19%. 

Spółka komandytowo-akcyjna - charakterystyka

To osobowa spółka handlowa, nie ma osobowości prawnej, ma zdolność prawną. Może zatem we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, posiada zdolność sądową. Spółka komandytowo-akcyjna ma minimum 2 wspólników, którymi są akcjonariusz i komplementariusz. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tysięcy złotych. Spółka komandytowo-akcyjna ma status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT). Podatek od dochodów spółki komandytowo-akcyjnej jest płacony przez spółkę. Oznacza to, że w zakresie podatku dochodowego spółka komandytowo-akcyjna ma taki sam status jak spółki kapitałowe. Musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy i składać zeznania roczne.

Spółka partnerska - charakterystyka

To osobowa spółka handlowa możliwa do założenia przez minimum dwie osoby fizyczne, które są uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Ustawy regulujące wykonywanie konkretnego wolnego zawodu mogą doprowadzić do wprowadzenia dodatkowych warunków do wykonywania zawodu za pośrednictwem spółki partnerskiej. Do założenia spółki partnerskiej nie jest wymagany kapitał zakładowy, a spółka ma zdolność prawną, ale nie posiada osobowości prawnej. Spółka partnerska jest podatnikiem VAT i podatku dochodowego. Księgowość może być prowadzona w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów do momentu, kiedy nie przekroczy przychodów w wysokości 2 mln euro. Wówczas konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Spółka komandytowa - charakterystyka

To osobowa spółka handlowa, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. To dobry wybór dla wspólników, gdzie jeden z nich zapewnia wkład finansowy, a drugi wspiera jej rozwój. Spółka komandytowa może być podatnikiem podatku VAT, a od 01.01.2021 roku jest podatnikiem podatku CIT. Wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości, a wypłata zysku na rzecz wspólników również będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem.

W jaki sposób wgrać certyfikaty p1 do systemu Proassist?

W jaki sposób wgrać certyfikaty p1 do systemu Proassist?

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

Aby móc wystawiać e-dokumenty w systemie Proassist należy wprowadzić wygenerowane w generatorze CSIOZ certyfikaty p1. W tym celu z konta administratora, kliknij w zakładkę PLACÓWKI, a następnie SPECJALIŚCI. Na liście specjalistów, kliknij w ikonę edycji przy konkretnym lekarzu. 

W panelu bocznym wysuwanym, wybierz zakładkę E-ZDROWIE.

Następnie uzupełnij sekcję Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS oraz Dane Platforma E-zdrowie – certyfikaty.

W sekcji Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS określ rodzaj specjalizacji oraz wpisz odpowiednie dane:

– nazwa placówki
– NIP placówki
– reprezentowana organizacja (określ czy przyjmujesz jako praktyka medyczna, czy w ramach podmiotu medycznego)
– zawód medyczny (rola w P1)
– Identyfikator MUŚ – komórka – wybierz NIE jeśli przyjmujesz jako praktyka lub w ramach podmiotu, który nie posiada poradni. TAK jeżeli w Twoim podmiocie medycznym są utworzone poradnie – komórki organizacyjne.
– Identyfikator MUŚ – wprowadź kod Identyfikujący Miejsce Świadczenia Praktyki, który jest dostępny w systemie RPWDL. Więcej na ten temat tutaj. 

– Numer PWZ
– Przynależność do grupy zawodowej
– Regon (podmiot medyczny powinien wprowadzić Regon 14- cyfrowy, praktyka 9- cyfrowy)
– ID Extension = nr księgi rejestrowej
– oddział NFZ
– ID Root = seria number, numer dostępny w pliku pem (plik pobrany w trakcie generowanie certyfikatów P1)

– Węzeł OID usługodawcy = Nadany Identyfikator P1. Więcej na ten temat tutaj.

– adres praktyki lub podmiotu, dostępny również w RPWDL jako adres udzielania świadczeń zdrowotnych
– Pesel – opcjonalnie, jeżeli specjalista nie posiada nr PWZ

W sekcji Dane Platforma E-zdrowie – certyfikaty wpisz nadane przez Ciebie hasło podczas generowania certyfikatów w oknie Hasło E-zdrowie oraz wgraj poszczególne certyfikaty:
– certyfikat_p1_wss_p12 – klikając w zakładkę DODAJ CERTYFIKAT TLS
– certyfikat_p1_tls_p12 – klikając w zakładkę DODAJ CERTYFIKAT WSS
– certyfikat p1 (generowany przez Proassist) – klikając w zakładkę DODAJ CERTYFIKAT P1.
Do podpisywania e-dokumentów system Proassist wykorzystuje podpisów certyfikatu ZUS. Wgraj go w tej sekcji klikając w zakładkę DODAJ PODPIS KWALIFIKOWANY oraz wprowadź hasło w pole Podpis kwalifikowany – hasło

Jak założyć konto w RPWDL i wygenerować certyfikaty P1?

Jak założyć konto w RPWDL i wygenerować certyfikaty P1?

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

W celu dokonania rejestracji w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, należy na stronie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ kliknąć w zakładkę ZAREJESTRUJ, a następnie uzupełnić poszczególne pola oraz określić rodzaj podmiotu. W celu poprawnej weryfikacji należy wprowadzić tekst widoczny na obrazie. Na koniec zatwierdź swoją rejestrację klikając w zieloną zakładkę Zarejestruj się.

Po dokonaniu tych czynności, system na wskazany adres e-mail prześle link aktywacyjny.

Aby zakończyć aktywację konta, należy zalogować się na skrzynkę mailową i kliknąć w link aktywacyjny

Od tego momentu możesz logować się na swój profil w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

W jaki sposób zresetować hasło do logowania do RPWDL?

Jeżeli nie pamiętasz hasła do logowania do systemu RPWDL, możesz skorzystać z opcji przypomnienia hasła. W tym celu na stronie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
z bocznego menu wybierz opcję ZALOGUJ, a następnie Zapomniałeś hasła, kliknij tutaj. 

W oknie odzyskiwania hasła wybierz rodzaj podmiotu, a następnie wprowadź nazwę użytkownika. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę Wygeneruj nowe hasło.

Na podany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do resetu hasła.

Należy kliknąć w przesłany link, a następnie ustalić nowe hasło. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Jak wygenerować certyfikaty P1?

Aby wygenerować certyfikaty z systemu P1, zaloguj się na stronie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/. W tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę ZALOGUJ, a następnie wpisz odpowiednie dane do logowania. Dodatkowo zaznacz odpowiedni rodzaj podmiotu. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZALOGUJ SIĘ.

Po zalogowaniu pojawi się w oknie dodatkowym komunikat. Na samym dole tego okna kliknij w opcję “Zamknij” lub kliknij kursorem myszki poza obszar pola komunikatu.

Następnie z bocznego menu kliknij w zakładkę Utwórz wniosek praktyka lekarska (pierwsza pozycja od góry w sekcji WNIOSKI).
Z menu wybierz ostatnią pozycję Wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów. 

W formularzu z listy wybierz numer księgi rejestrowej oraz uzupełnij odpowiednie dane.

Uwaga: Jeżeli posiadasz kilka ksiąg rejestrowych, wybierz tę, która odpowiada adresowi, dla którego generujesz certyfikaty. 

Utwórz na pulpicie folder, w którym będą zapisane certyfikaty.

By móc wygenerować certyfikaty musisz pobrać generator CSIOZ, który jest dostępny na samym dole formularza.

Link: https://www.cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/GeneratorCSIOZ.zip
Uwaga: Aby móc pobrać generator, musisz mieć zainstalowane na komputerze oprogramowanie Java. Otwórz generator CSIOZ. Kliknij z menu na pierwszą pozycję – Generuj pliki CSR.

Nadaj hasło dla certyfikatów, a następnie kliknij w opcję: Generuj pliki CSR.
Wybierz folder zapisu certyfikatów (ten, który wcześniej został utworzony), a następnie kliknij ZAPISZ.
Po zapisaniu plików, kliknij w zakładkę POWRÓT.

Do formularza na stronie rpwdl należy wgrać 2 wygenerowane certyfikaty  z rozszerzeniem CSR.

Kliknij w opcję Wybierz plik W KROKU 3. Uwaga: nie pomyl plików. Najpierw WSS.CSR, a potem TLS.CSR. Zaznacz zgody, a następnie kliknij w zieloną zakładkę WYŚLIJ.

Po wysłaniu wniosku pojawi się komunikat o pozytywnym rozpatrzeniu. Kliknij w “OK”.

Na ekranie pojawią się nr węzła OID, który potem należy wprowadzić do systemu Proassist: 

 • nadany identyfikator P1 = węzeł OID

Pobierz Certyfikaty TLS oraz WSS – klikając w zielone słowa (są to pliki pem).

W generatorze CSIOZ kliknij w drugą pozycję: PO ZŁOŻENIU WNIOSKU, GENERUJ PLIKI CERTYFIKATÓW.

Wczytaj wszystkie pliki z folderu, który wcześniej utworzyłeś. 

Wybierz utworzony folder, a następnie kliknij w zakładkę Wybierz

Wpisz nadane przez Ciebie hasło do certyfikatów, a potem kliknij w zakładkę Generuj pliki certyfikatów.

Następnie wybierz folder do zapisu certyfikatów. Na koniec kliknij ZAPISZ.

Weryfikacja statusu pacjenta w E-WUŚ

Weryfikacja statusu pacjenta w E-WUŚ

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

W jaki sposób można uzyskać dostęp do systemu eWUŚ? 

Dostęp do systemu eWUŚ mogą otrzymać:

 1. Świadczeniodawcy usług medycznych, którzy posiadają umowę z NFZ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej,
 2. Niebędące świadczeniodawcą osoby uprawnione, m.in. lekarze z sektora prywatnej opieki zdrowotnej uprawnieni do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

W jaki sposób świadczeniodawca może uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

Korzystanie z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów przez świadczeniodawców jest możliwe po wypełnieniu wniosków w Portalu SZOI.

 • Proces uzyskania dostępu do eWUŚ nie wiąże się z przesyłaniem jakichkolwiek dokumentów papierowych do ZOW NFZ. Nie należy wysyłać do OW NFZ upoważnień oraz oświadczeń administratorów.
 • Po zalogowaniu się do systemu SZOI, należy wypełnić znajdujący się w zakładce „Administrator/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski” wniosek o upoważnienie świadczeniodawcy do korzystania z systemu eWUŚ. Wniosek należy przekazać jedynie drogą elektroniczną.
 • Po weryfikacji wniosku, oddział Funduszu wyda świadczeniodawcy upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.
 • Jednocześnie, po zaakceptowaniu wniosku (zmiana statusu na „przyjęty”), należy wypełnić wniosek o upoważnienie administratora (zakładka „Administrator/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski”) i przesłać go jedynie drogą elektroniczną. Uprawnienia lokalnego administratora systemu eWUŚ pozwolą na potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ oraz nadawanie i odbieranie uprawnień innym, upoważnionym osobom. Szczegółowy opis procesu nadawania uprawnień innym użytkownikom znajduje się w instrukcji do Portalu SZOI.
 • Każdą osobę, której świadczeniodawca powierza obowiązek potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (np. administrator eWUŚ, rejestratorka, itp.) należy upoważnić do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ poprzez wypełnienie i podpisanie oświadczenia oraz upoważnienia użytkownika (dokumenty do pobrania w Portalu SZOI). Dokumenty te muszą być przechowywane w siedzibie podmiotu. Nie należy ich wysyłać do ZOW NFZ.

W jaki sposób niebędące świadczeniodawcą osoby uprawnione, m.in. lekarze mogą uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

Korzystanie przez lekarzy z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów jest możliwe po wypełnieniu wniosków w Portalu SNRL (System Numerowania Recept Lekarskich).

 •  Proces uzyskania dostępu do eWUŚ nie wiąże się z przesyłaniem jakichkolwiek dokumentów papierowych do OW NFZ. Nie należy wysyłać do ZOW NFZ upoważnień oraz oświadczeń administratorów.
 •  Po zalogowaniu się do systemu SNRL, należy wypełnić znajdujący się w zakładce „Współpraca z NFZ/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski” wniosek o upoważnienie lekarza do korzystania z systemu eWUŚ. Wniosek należy przekazać jedynie drogą elektroniczną.
 • Po weryfikacji wniosku, oddział Funduszu wyda lekarzowi upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.
 •  Jednocześnie, po zaakceptowaniu wniosku (zmiana statusu na „przyjęty”), należy wypełnić wniosek o upoważnienie administratora (zakładka „Współpraca z NFZ/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski”) i przesłać go jedynie drogą elektroniczną. Uprawnienia lokalnego administratora systemu eWUŚ pozwolą na potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ oraz nadawanie i odbieranie uprawnień innym, upoważnionym osobom. Szczegółowy opis procesu nadawania uprawnień innym użytkownikom znajduje się w instrukcji do Portalu SZOI.
 •  Każdą osobę, której lekarz powierza obowiązek potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (np. administrator eWUŚ, rejestratorka, itp.) należy upoważnić do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ poprzez wypełnienie i podpisanie oświadczenia oraz upoważnienia użytkownika (dokumenty do pobrania w Portalu SZOI). Dokumenty te muszą być przechowywane w siedzibie podmiotu. Nie należy ich wysyłać do ZOW NFZ.

Dwie możliwości korzystania z eWUŚ

Osoby, które zarejestrowały się w eWUŚ, a tym samym posiadają uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w systemie, mogą dokonywać zapytań poprzez:

 • przeglądarkę internetową za pomocą aplikacji portalowej znajdującej się na stronie https://ewus.nfz.gov.pl,

usługę WebService przeznaczoną do współpracy z oprogramowaniem działającym u świadczeniodawcy. W celu uruchomienia tej funkcji należy się skontaktować z dostawcą swojego oprogramowania.

Logowanie do portalu e-WUŚ

Osoby posiadające uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie e-WUŚ (zgodnie z Regulaminem systemy eWUŚ) mogą korzystać z systemu poprzez przeglądarkę internetową za pomocą aplikacji portalowej znajdującej się na stronie: 

Dane jakie należy wpisać podczas logowania to: 

 • Oddział – np. Dolnośląski (01)
 • Typ kontrahenta – Świadczeniodawca lub Osoba personelu
 • Kod – Świadczeniodawcy lub Personelu
 • Login
 • Hasło

Jak uzupełnić dane do platformy e-WUŚ w Proassist?

Jeśli chcesz uzupełnić dane do platformy e-WUŚ, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy konkretnej placówce. W panelu wyskakującym z prawej strony zjedź suwakiem w dół do sekcji Dane do e-WUŚ (dla podmiotów medycznych). Wypełnij dane pola danymi do e-WUŚ (login, hasło, kod oraz oddział). Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.  

Analogicznie uzupełniamy dane do platformy e-WUŚ dla konkretnego specjalisty. Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, następnie wybierz zakładkę. Przejdź do naszej Bazy Wiedzy

Darmowe metody na skuteczną reklamę placówki medycznej w 2022 roku.

Darmowe metody na skuteczną reklamę placówki medycznej w 2022 roku.

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

Nasz ostatni webinar dotyczył darmowych metod na skuteczną reklamę placówki medycznej w 2022 roku. Prelegentem była Natalia Galus z Team Proassist. Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia informacji umieszczonych poniżej lub odsłuchania nagrania z naszego spotkania, które umieściliśmy poniżej. 

Co się wydarzy? 

 • Działania marketingowe = duża inwestycja – fakt czy mit?
 • Marketing medyczny od zera do bohatera – darmowe narzędzia
 • Reklama swoich usług w branży medycznej za 0 lub prawie 0 zł
 • Strategia marketingowa firmy

Czy marketing placówki medycznej musi być drogi?

Dla wielu osób działania reklamowe to metody bardzo kosztowne, co często okazuje się tylko pozornie. Czy wiesz, że marketing medyczny swojej placówki możesz rozpocząć bez dużych wydatków? Poniżej przedstawiamy przykładowy plan na to, w jaki sposób zacząć swoje działania marketingowe. 

 1. Buduj świadomość – twórz treści w wybranych formatach, które nie są wyłącznie sposobem na sprzedaż. Budowane treści powinny bowiem zwracać uwagę użytkowników i odpowiadać na najczęściej pojawiające się pytania. 
 2. Sprawdź konkurencję – przeanalizuj, jakie działania są wykorzystywane przez Twoją konkurencję. 
 3. Wejdź w buty klienta – postaw się po stronie klienta i oceń, czy wdrażane przez konkurencje działania, są skuteczne i przekonywujące. 
 4. Wybierz narzędzia – lub metody, które nie będą ograniczały Cię przed systematyczną publikacją treści. 
 5. Zadbaj o systematykę i analizuj – określ, w jaki sposób zaplanujesz swoją treść, a następnie analizuj efekty z podjętych działań.

Budowanie świadomości wśród potencjalnych klientów jest ważniejsze niż reklama sama w sobie. Marketing bez dużej inwestycji może mieć sens, zależy jakie działania wdraża Twoja konkurencja. Marketing za 0 lub prawie 0 zł sprawdzi się, kiedy dobierzesz odpowiednie narzędzia. Twoje działania marketingowe powinny kreowane w takim sposób, aby stworzyć jak najwięcej skojarzeń z marką, zbudować trwałe relacje.

Budowanie świadomości to nie tylko żywa sprzedaż. To przede wszystkim budowanie marki osobistej i tworzenie skojarzenia w postaci:

Specjalista = ekspert w swojej dziedzinie

Czy marketing medyczny może być darmowy lub prawie darmowy?

Aby marketing medyczny mógł być darmowy, przede wszystkim skorzystaj z bezpłatnych i ogólnodostępnych narzędzi. 

 • Media społecznościowe – dodawanie postów jest bezpłatne, podobnie jak korzystanie z metod, które zwiększają zasięg organiczny. 
 • Artykuły blogowe – kiedym danych podmiot ma stronę internetową, warto wykorzystać jej potencjał w pełni i systematycznie publikować z jej pomocą nowe artykuły blogowe. 
 • Podcasty – daj się poznać i wykorzystuj narzędzia, które umożliwiają obcowanie z Twoją marką nawet wtedy, kiedy potencjalny użytkownik jest zajęty (prowadzi samochód, sprząta mieszkanie itp.) 
 • Kanał na YouTube – możesz wykorzystywać go zarówno do publikacji podcastów, jak i filmików. 
 • Wizytówka Google Moja Firma – to przestrzeń, która pozwala Ci na udostępnienie podstawowych danych kontaktowych, ale również odpowiadanie na pytania klientów i ich wiadomości oraz systematyczną publikację treści.

Marketing medyczny - planowanie działań

 • Świadomość – wybierz działanie, które sprawi, że Twoi klienci od razu skojarzą Ciebie lub Twoich  specjalistów jako ekspertów. 
 • Analiza konkurencji – sprawdź, gdzie i w jaki sposób działa Twoja konkurencja. Z punktu widzenia pacjenta określ, czy jest to skuteczne. 
 • Dobór metod – wybierz metody, które pozwolą Ci na systematyczne działanie. Marketing ma sprawić przyjemność. 

Przykładowe kanały działania

 • Media społecznościowe (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter)
 • YouTube
 • Wizytówka Google Moja Firma
 • Strona internetowa*
 • Podcasty*
 • Internet typu Marketplace, katalogi firm

Social Media – Publikowanie treści jest darmowe podobnie jak korzystanie z niektórych banków zdjęć . Wykonanie zdjęć placówki medycznej, nie wymaga wynajęcia fotografa, a napisanie postów warto zaplanować.

Selektywny wybór – Wideo może być nagrane dostępnym urządzeniem, nie musi wymagać montażu. Wybieramy te metody, które pozwolą nam na prowadzenie komunikacji systematycznie.

Content is king – Tak naprawdę to, co najważniejsze i to, co pozwoli nawiązać więź z pacjentem, to treść. Jej napisanie wymaga czasu, ale część treści może przewijać się na kanałach cyklicznie. Treść cały czas pracuje.

Aktualizacja treści - dlaczego to tak bardzo istotne?

Doprowadź do aktualizacji danych kontaktowych, oferty, cen poszczególnych usług i wszystkiego, co zmienne. Oczywiście, niektóre treści mogą pracować na Twój sukces bardzo długo i nie wymagają one jakiejkolwiek aktualizacji. Jednak dane takie jak – numery telefonu, adresy stron internetowych, adres placówki, czy ceny danych usług – muszą być błyskawicznie aktualizowane we wszystkich miejscach, z których korzystamy. 

Zaplanuj skuteczne wdrożenie RODO w Twoim gabinecie lub poradni.

Zaplanuj skuteczne wdrożenie RODO w Twoim gabinecie lub poradni.

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

Nasz ostatni webinar dotyczył zaplanowania skutecznego wdrożenia RODO w Twoim gabinecie lub poradni. Prowadzącym była Sylwia Templin-Świtała Audytor wiodący wg ISO 27001 i Inspektora Ochrony Danych.

Kto to jest administrator Danych?

Odpowiada za dane osobowe i decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Nie może zrzec się tej funkcji, a aby ją pełni musi spełniać wszystkie wymogi RODO (m.in. wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych). Administrator danych jeśli ma taki obowiązek, wyznacza Inspektora Ochrony Danych.

Kto to jest Inspektor Ochrony Danych?

Jego zadaniem jest monitorowanie, kontrolowanie i przestrzeganie zasad RODO w podmiocie, gdzie został powołany. Doradza Administratorowi Danych Osobowych wykorzystywanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

Czy Inspektor Ochrony Danych zawsze jest wymagany? 

Zgodnie z  Art. 37 ust. 1 c) – Główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych wymaga powołania Inspektora Ochrony Danych. Główna działalność to np. gabinety lekarskie, przychodnie, apteki, szpitale, sklepy medyczne, laboratoria, gabinety kosmetyczne, gabinety fizjoterapeutyczne, SPA.Z kolei duża skala przetworzenia to np. szpital, a mała skala to jednoosobowa praktyka lekarska. Zgodnie z wytycznymi Grupy roboczej art. 29 do spraw ochrony danych w momencie poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy nasze działanie jest na dużą skalę należy brać pod uwagę, takie czynniki, jak: 

 • określony % grupy społeczeństwa, które te dane dotyczą, 
 • określony zakres przetwarzania danych osobowych, 
 • czas ich przetwarzania i zakres geograficzny.

Każdy podmiot leczniczy powinien dokonać analizy podlegania obowiązkowemu wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych w przypadkach określonych w art. 37 RODO.

Jak zaplanować skuteczne wdrożenie RODO w Twoim gabinecie lub poradni:

 1. Czy leci z nami Inspektor?
 2. Inwentaryzacja danych!!!
 3. Analiza ryzyka.
 4. Procedury opisujące zastosowane środki organizacyjne i techniczne.
 5. Zapoznanie pracowników/współpracowników z procedurami postępowania.
 6. Wydanie upoważnień/zebranie oświadczeń.
 7. Klauzule informacyjne RODO dla pacjenta.
 8. Klauzule informacyjne RODO dla pracowników/współpracowników.
 9. Polityki prywatności i klauzule RODO na stronie www/fanpage’u.
 10. Zawarcie umów powierzenia danych osobowych z procesorami.
 11. Inne obowiązki wg potrzeb placówki i skali działania.

Jakie funkcje zostały wdrożone do systemu Proassist w 2021 roku?

Jakie funkcje zostały wdrożone do systemu Proassist w 2021 roku?

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

2021 rok to nie tylko nowości systemowe. W związku z tym, że nasz zespół stale się rozrasta, zdecydowaliśmy się na zmianę lokalizacji biura w Radomiu. Natomiast, jeśli chodzi o system… o tym dowiecie się już poniżej lub sprawdzając zapis z naszego webinaru. Masz problem z konfiguracją danej funkcjonalności? Skontaktuj się z działem Customer Success. 

Nowości w Proassist w 2021 roku związane z elektroniczną dokumentacją medyczną

 • Możliwość tworzenia szablonów e-skierowania. Lista wszystkich utworzonych szablonów jest dostępna dla każdego specjalisty, może je tworzyć na własne potrzeby. Takie szablony znacznie skracają czas, jaki specjalista musi poświęcić na wystawienie e-skierowania. W każdej chwili specjaliści mogą utworzyć nowe szablony. Szablon wygenerujesz w oknie przeprowadzania wizyty. 
 • Umożliwienie podglądu historii EDM pacjenta, który korzysta z wielu placówek medycznych danego klienta. Historia jest posegregowana ze względu na datę odbycia placówki oraz lokalizacjach danego kontrahenta. 
 • Podpowiedź przy plikach pacjenta. Informacja o tym, że do tego pacjenta jest przypisana konkretna liczba dokumentów lub ich nie ma. Możliwe jest dokonanie takiego skanu/zdjęcia (np. za pomocą aplikacji mobilnej Proassist, co pozwala na automatyczną konfigurację pliku w oprogramowanie).
 • Raportowanie zdarzeń medycznych. Istnieje możliwość przesyłania do systemu P1 dane usługodawcy (placówki medycznej), dane usługobiorcy (pacjenta), informacja o typie zdarzenia medycznego wraz ze wskazaniem daty jej rozpoczęcia i zakończenia. Przesyłane są również informacje na temat kodów ICD10 i ICD9. System wysyła automatycznie informacje o zdarzeniu medycznym do systemu P1 następnego dnia o 5 rano. 
 • Możliwość podpisywania dokumentów za pomocą urządzenia mobilnego za pomocą aplikacji mobilnej Proassist. Możliwe jest przesłanie do aplikacji mobilnej ankiety (dla osoby pełnoletniej i nieletniej). Następnie na telefonie/tablecie pacjent może odpowiedzieć na pytania na ekranie urządzenia mobilnego ankietę, a następnie ją podpisać. Podobnie jest w przypadku zapotrzebowania na podpis pacjenta na zgodach i oświadczeniach. 
 • Integracja z portalem U Pacjenta. Możliwość wystawienia skierowania na badanie, które ma być wykonane w domu pacjenta. Integracja pozwala na wybranie konkretnego terminu, badania, które zostanie umieszczone na e-skierowaniu. Istnieje możliwość dokonania płatności – pacjent otrzyma SMS i ma 10 minut na dokonanie płatności. Wyniki są dostępne online. Możliwe jest również samodzielne zintegrowanie z portalem U Pacjenta.

Nowości w Proassist w 2021 roku część druga

 • Kalendarz specjalistów – Możliwe jest dodanie wizyty do konkretnego specjalisty, wraz z konkretnymi usługami. Istnieje opcja zwana grafikiem stałym, która oznacza, że dany specjalista przyjmuje w konkretnych godzinach i konkretnych dniach w tygodniu. Grafik elastyczny może natomiast wiązać się z innymi zobowiązaniami specjalisty, na przykład z dyżurem w szpitalu. W każdym bądź razie, istnieje możliwość ustalenia, w których godzinach konsultacje odbywają się stacjonarnie, a które online. 
 • Przykład 1.
 • Ginekolog Jan Kowalski przyjmuje w czwartki od godziny 10 do 15. Na USG brzucha pacjentka może umówić się jednak wyłącznie od 10 do 12. Później natomiast specjalista przyjmuje wyłącznie online, więc wykonanie badania będzie niemożliwe. Można natomiast umówić się na np. wizytę recepturową. 
 • Multilogowanie – Ułatwienie dla specjalistów, którzy przyjmują o kilku kontrahentów. Nie musi on bowiem pamiętać wielu danych do logowania. Na jednym koncie może przełączyć się jednym kliknięciem do grafiku w innej placówce medycznej. Każdy specjalista ma możliwość widoczności wszystkich dokumentów w panelu na komputerze oraz w aplikacji mobilnej. 
 • Brak możliwości odwołania wizyty na x przed daną wizytą. Pacjent nie ma możliwości odwołania wizyty na przykład na 48 godzin przed daną wizytą. Czas, kiedy niemożliwe jest odwołanie wizyty może być personalnie określony do konkretnego specjalisty. 
 • Możliwość umówienia wielu pacjentów na ten sam termin. Rozwiązanie odpowiednie dla osób, które przeprowadzają na przykład terapię grupową lub pracują z osobą, która im pomaga. Ilość osób możliwych do omówienia na konkretny termin, jest dostępne do ustalenia indywidualnie. 
 • Możliwość płatności online. Do tej pory funkcjonowała w systemie wyłącznie konieczność płatności online. Teraz możliwe jest określenie, że dla danej usługi możliwe (ale niekonieczne) jest dokonanie płatności online lub na miejscu. Taka opcja jest dostępna w sytuacji, kiedy pacjent rejestruje wizytę przez widget na stronie internetowej oraz w przypadku telefonicznej rejestracji. Rozwiązanie znacznie skraca czas, jaki rejestratorka musi poświęcić na przyjęcie danego pacjenta. 
 • Możliwość ustawienia wizyt cyklicznych. Rozwiązanie pozwala na określenie, co ile wizyty mają się powtarzać wizyty dla danego pacjenta, co usprawnia proces rezerwacji wizyt. 
 • Możliwość wystawienia faktur. Faktura może być wystawiona na osobę prywatną lub na firmę. Pozycja na fakturze jest uzależniona od rodzaju usługi. Możliwe jest zapisanie, wydrukowanie oraz wysłanie na konkretny adres mailowy. Wystawienie faktury jest możliwe z pozycji kalendarza i z pozycji statystyki. W drugiej sytuacji wymagana jest natomiast określenie pozycji na fakturze. 
 • Możliwość kontrolowania oblężenia danego gabinetu w placówce medycznej. Do konkretnego gabinetu możliwe jest ustalenie, który specjalista w jakich dniach i godzinach zajmuje gabinet. 
 • Statystyki dotyczące pacjentów. Informacje o tym, ilu jest pacjentów powracających i którzy specjaliści cieszą się największą popularnością. 
 • Połączenie usługi recepcyjnej do rozliczeniowej. Funkcjonalność znacznie ułatwia specjaliście rozliczenie danej usługi. Specjalista może automatycznie dokonać potwierdzenie, że wizyta została zatwierdzona, a informacja ta jest dostępna również dla recepcji. 
 • Możliwość wgrania i aktualizacji certyfikatu ZUS. Od 2021 roku ta funkcjonalność pozwala na wgranie certyfikatu ZUS przez specjalistę samodzielnie. 
 • Możliwość samodzielnego ustalenia rodzaju danych pobieranych podczas rejestracji. Na stronie internetowej i podczas telefonicznej rejestracji możliwe jest ustalenie wymaganych i dodatkowych danych podczas rezerwacji. Należy jednak mieć pod uwagę, że w przypadku, kiedy pacjent nie chce podać numeru telefonu, a jest ona wymaga to nawet, kiedy pacjent był już przyjęty w naszej placówce medycznej, rezerwacja jest niemożliwa. 

Trudno opisać wszystkie funkcjonalności, dlatego spisane informacje to tylko garstka tego, co udało nam się wdrożyć w 2021 roku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i poznać sposób na to, jak dokonać konfiguracji w swoim panelu – zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru lub bezpośredniego kontaktu z działem Customer Success. 

Oprogramowanie medyczne – poznaj zalety systemu Proassist

Oprogramowanie medyczne - poznaj zalety systemu Proassist

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

Webinar pozwala na szersze poznanie zalet systemu Proassist. Przedstawione funkcjonalności są ułatwieniem dla pacjentów, lekarzy i rejestracji medycznej. Sprawdź, w jaki sposób widget rejestracji online powinien być skonfigurowany na Twojej stronie internetowej. 

Kanały zapisu pacjenta na wizytę - wszystko odnotowane w Twoim systemie

Oprócz telefonicznej rejestracji pacjentów, zainteresowane osoby mogą skorzystać z intuicyjnej formy rezerwacji terminu wizyty online. System sprawdza najbliższe dostępne terminu do konkretnego specjalisty, pacjent może wybrać dogodny dla niego termin. Następnie uzupełnia formularz po wybraniu terminu – każda placówka medyczna może wyznaczyć, które pola są wymagane do zarezerwowania wizyty i są zaznaczone wówczas gwiazdką czerwoną. 

Przykład: 

 • (Imię nazwisko telefon adres e mail) – dane wymagane
 • Płatność online lub płatność na miejscu po przyjściu do placówki (płatność online może być możliwe lub konieczna). 

Dokończenie rejestracji następuje przez wpisanie kodu SMS. W ten sposób nie musimy obawiać się, że fałszywe rezerwacje będą blokowały nam dostępnych terminów dla prawdziwych pacjentów, a pacjent ma pewność, że jego rezerwacja przebiegła pomyślnie.

Największe zalety rejestracji online

 

 • rejestracja online dostępne 24/7 – pacjent nie jest uzależnione od godzin pracy, dokonuje rezerwacji wtedy, kiedy ma czas. 
 • brak jakichkolwiek ograniczeń – osoba prowadząca rozmowę może to robić tylko na raz z jedną osobą, tutaj może na raz umówić się kilku pacjentów
 • pacjent może zapłacić od razu w momencie dokonania rejestracji 
 • proces zapisu online jest bardzo prosty – pacjent ma do wyboru lekarza i usługę na którą chce się umówić. jest mniejsze prawdopodobieństwo, że pacjent popełni jakiś błąd podczas rezerwacji.

Jak powinna wyglądać rejestracja online? 

Na stronie internetowej placówki medycznej warto umieścić widget w panelu bocznym, który będzie wysuwany na każdej z podstron oraz zakładkę statyczną. W każdy momencie, na którym użytkownik jest na stronie, system gwarantuje cały czas możliwość rejestracji. W przypadku omawiania usług gwarantowanych przez danego specjalistę, na tej stronie powinna znaleźć się również możliwość bezpośredniego umówienia się do konkretnego specjalisty. Możliwość rejestracji online nie powinna przekierować na portale zewnętrzne. 

Kiedy konkurencja ma lepsze ceny lub krótsze terminy, w takiej sytuacji stracimy pacjenta. Widget na stronie nie przekierowuje do żadnych portali i jest bezpośrednio umieszczony na stronie internetowej konkretnej placówki medycznej, nie ma tutaj odnośników do żadnej konkurencji. 

Rejestracja nie powinna wyglądać na zasadzie formularza, wówczas nie dochodzi do rezerwacji. Rejestratorka w takiej sytuacji musi zadzwonić – co jest stratą czasu dla rejestracji i pacjenta. Rejestracja online musi być takim narzędziem, które od razu dokonuje rejestracji i umieszcza nową wizytę bezpośrednio w systemie. 

Dobrze, aby rejestracja była przystosowana do widoku mobilnego —- dokonanie zapisu przy dobrej jakości widoczności na urządzeniach mobilnych pozostaje znacznie prostsze, przez co pacjenci chętniej skorzystają z tego rozwiązania.

Udogodnienia dla specjalistów i rejestracji 

Pacjent dokonując zapisu przez widget Proassist, dokonuje zapisu, który trafia bezpośrednio do systemu. W ten sposób prowadzony jest jeden kalendarz, co znacznie ułatwia pracę specjalisty i organizację placówki. Karta pacjenta tworzy się automatycznie — lekarz nie musi jej już zakładać, aby uzupełnić dokumentację medyczną.

Usługi na widgecie – placówka ustala jacy specjaliści i jakie usługi mają być widoczne. Jeśli w placówce świadczonych jest x usług, ale y usług jest skomplikowanych i nie powinno się ich rezerwować online (bo jest wymagana do nich kwalifikacja na przykład zabiegi), możliwe jest wybranie tylko tych usług, które mają się wyświetlać. 

Z Proassist sam decydujesz jak nazwiesz usługi — pacjent powinien mieć listę prostą i konkretną, ponieważ nie posiada specjalistycznej wiedzy, aby wybrać sposób wykonania danej usługi, czy użycie konkretnego preparatu. 

Rejestracja online a system Proassist 

W momencie dokonywania rezerwacji, pacjent może być zmuszony do płatności online albo mieć wybór – wszystko pozostaje uzależnione od tego, czy na dany zabieg wymagana jest przedpłata. 

 • Widget jest dostępny i możliwy do pobrania i samodzielnego umieszczenia na stronie internetowej. 
 • Wersja statyczna zostaje personalnie przygotowana dla każdej placówki lub gabinetu przez dział Customer Success. 
 • Jeśli posiadasz fanpage na Facebooku – możesz umieścić rejestracje bezpośrednio na FB – dział Customer Success przygotuje dla Ciebie personalny widget.

Dodatkowa forma pomocy organizacji w systemie Proassist 

Rejestracja zewnętrzna telefoniczna działa 6 dni w tygodniu. Może być dla Ciebie wsparciem lub możemy odbierać wszystkie połączenia kierowane do placówki medycznej.

 • Wsparcie – odbieramy połączenia tych których rejestracja stacjonarna nie jest w stanie przechwycić lub odbieramy przed i po godzinach pracy Twojej rejestracji. Każdy zapis jest dokonywany w jednym terminarzu w systemie Proassist. 
 • W systemie dokonasz sprawdzenia źródła rezerwacji —– skąd pochodzi rezerwacja. 
 • System Proassist ułatwia proces prowadzenia rozmów z pacjentami, dokonywania zapisów i udzielania informacji pacjentowi przez rejestrację. 

Wybrane funkcjonalności systemu Proassist 

 • przechowywanie informacji dot. specjalistów – specjalista może mieć dodane w systemie dodatkowe informacje, które są dostępne – czy dany specjalista przyjmuje dzieci, jakie są ograniczenia wiekowe, kontakt ze specjalista, czy przyjmuje w szpitalu, świadczenie innych usług itp. 
 • zapis telefoniczny i zapis online – płatności online – rejestracja niezależnie od źródła jest wzbogacona o możliwość dokonania płatności internetowej 
 • informacje na temat placówki – dotarcie do gabinetu lekarskiego, jak dotrzeć do placówki, jakim komunikacją miejską dotrzeć, punkty charakterystyczne, parking, podjazd dla osób niepełnosprawnych, dostępne formy płatności, formy potwierdzeń, dodatkowy cennik.
 • system Proassist jest tak skonstruowany, aby ułatwić proces rejestracji – rejestratorka nie musi znać nazwy usług konkretnych specjalistów bowiem otrzyma w systemie taką podpowiedź.

Kiedy pacjent nie ma sprecyzowanej prośby o tym, że chce umówić się do konkretnego specjalisty tylko po chce się umówić na wizytę jak najszybciej – system podpowie to rejestratorce najbliższy termin oraz ewentualne informacje o konieczności przygotowania do badania.

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.