Skuteczna reklama przychodni lekarskiej – jak zrobić ją dobrze?

Skuteczna reklama przychodni lekarskiej - jak zrobić ją dobrze?

Ze względu na to, że prywatne gabinety lekarskie powstają w Polsce coraz częściej, a poziom świadomości potencjalnych pacjentów pod kątem konieczności dbania o swoje zdrowie i kondycji organizmu rośnie, skuteczna reklama Twojej przychodni medycznej, pozwoli Ci w pełni wykorzystać jej potencjał.

Branża medyczna jest ograniczona w tych działaniach pod kątem kwestii prawnych, dlatego warto zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w kontekście marketingu medycznego lub powierzyć go kompetentnej agencji. Co zrobić, aby skutecznie promować placówkę medyczną, a jednocześnie, aby reklama przychodni nie łamała zakazu reklamy usług medycznych? 

Reklama przychodni a obowiązujące przepisy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654) o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości informację o zakresie i rodzajach udzielonych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą posiadać cech reklamy. 

Jak zatem warto zauważyć lekarze i placówki medyczne mogą informować o prowadzonej przez siebie działalności, jednak nie jest dozwolone reklamowanie swojej działalności. W treści ustawy nie znajdziemy natomiast konkretnego zdefiniowania tego, czym konkretnie jest reklama. Z kolei Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej o numerze 29/11/VI w dniu 16 grudnia 2011 roku określiła zasady podawania do publicznej wiadomości informacji na temat udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych. Wobec tego nastąpiło wymienienie dozwolonej listy danych, jakie mogą być podawane do informacji publicznej. 

Do informacji publicznej mogą być podawane informacje takie jak: 

 • tytuł zawodowy, 
 • imię i nazwisko, 
 • godziny przyjęć, dni przyjęć oraz miejsce, 
 • forma wykonywanej praktyki zawodowej, 
 • stopień i tytuł naukowy, specjalizacja i dodatkowe szczególne uprawnienia, 
 • numer telefonu 
 • informacje na temat umiejętności w kontekście węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń medycznych, 
 • określenie sposobu płatności i cen (w przypadku przekazywania informacji tego typu w formie zamieszczenie ich na stronie internetowej lub z wykorzystaniem telefonów informacyjnych). 

Jak demonstrować informacje dotyczące usług medycznych?

Dodatkowo ustawa o działalności leczniczej wskazuje, że informacje opisane przez nas powyżej mogą być demonstrowane jedyne z wykorzystaniem: 

 • maksymalnie 2 stałych tablic ogłoszeniowych na zewnątrz budynku, gdzie prowadzona jest praktyka lekarska, 
 • maksymalnie 2 stałych tablic ogłoszeniowych przy drogach, które prowadzą do siedziby placówki, 
 • ogłoszeń prasowych w miejscach wyznaczonych dla usług medycznych, 
 • informatorów o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich i informacji zawartych w książkach telefonicznych, 
 • specjalnych telefonów informacyjnych 
 • informacji zamieszczonych na stronach internetowych.

Co to znaczy, że informacje nie mogą posiadać cech reklamy?

Informacje te nie mogą zawierać informacji o jakości sprzętu medycznego. Oprócz tego nie należy stosować żadnych form zachęty i próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Udostępnianie nie mogą być również informacje na temat dostępnych metod, ich skuteczności oraz czasu leczenia, a także możliwych do osiągnięcia rezultatów czy potocznych określeń. 

Przypominamy również, określenie sposobu płatności i cen obowiązujących w gabinecie może się odbyć wyłącznie w formie z wykorzystaniem zamieszczenia tych informacji na stronie internetowej praktyki zawodowej lub z wykorzystaniem specjalnych telefonów informacyjnych. 

Digitalizacja dokumentacji medycznej – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Digitalizacja dokumentacji medycznej - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia została znowelizowana. To z kolei umożliwiło rozpoczęcie digitalizacji papierowej dokumentacji medycznej. Czym jest digitalizacja dokumentacji medycznej? O tym postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule. 

Digitalizacja dokumentacji medycznej - co to takiego?

Digitalizacja papierowej dokumentacji medycznej to najprościej mówiąc proces, w trakcie którego przeprowadzania dochodzi do wprowadzenia do pamięci komputera materiałów tradycyjnych dzięki skanowaniu i stworzenia z nich danych cyfrowych. Co zrobić, aby proces ten przeprowadzić bezpiecznie w swojej placówce medycznej? 

Jak przeprowadzić digitalizację dokumentacji medycznej w swojej placówce?

Raport Centrum E-Zdrowia wskazuje na to, że mimo udostępnienia możliwości zmiany formy dokumentacji medycznej pod kątem jej prowadzenia i przechowywania w wersji papierowej, na wersję elektroniczną, skorzystało do tej pory stosunkowo niewiele podmiotów medycznych.  Bardzo prawdopodobne jest, że niskie wykorzystanie dostępnych rozwiązań wynika z faktu, że digitalizacja dokumentów jest procesem, który narzuca na placówkę medyczną obowiązki. Jednak warto pamiętać, że w perspektywie długofalowej, digitalizacja dokumentów medycznych przyniesie placówce medycznej wiele korzyści. 

Korzyści z digitalizacji dokumentacji medycznej: 

 • zmniejszenie ryzyka jej utraty, 
 • skrócenie czasu niezbędnego do obsługi dokumentacji. 

Aspekt prawny digitalizacji dokumentacji

Rok 2021 wprowadził duże zmiany w branży medycznej. Od tego czasu bowiem podstawową formą prowadzenia dokumentacji medycznej jest dokumentacja elektroniczna. Właśnie z tego względu wiele placówek zastanawia się nad tym, które dokumenty poddać digitalizacji i co zrobić z dotąd prowadzoną dokumentacją medyczną. 

Od 2021 rok placówki medyczne mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1, co w konsekwencji wiąże się z prowadzenie dokumentów w wersji elektronicznej. Obecnie możliwe jest prowadzenie dokumentacji papierowej w momencie, kiedy prowadzenie dokumentacji cyfrowej nie jest możliwe ze względu na niewystarczające warunki organizacyjno-techniczne. Forma papierowa pozostaje dopuszczalna w przypadku posiadania karty przebiegu ciąży i książki zdrowia dziecka. 

Digitalizacja dokumentacji medycznej nie dotyczy dokumentacji medycznej stanowiącej materiał archiwalny zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jakie dokumenty powinny być wytwarzane i prowadzone w formacie cyfrowym?

W formie elektronicznej powinny być wytwarzane i prowadzone:

 • recepty, skierowania, karty szczepień, karty informacyjne z leczenia szpitalnego.
 • informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, 
 • wyniki przeprowadzonych badań, 
 • przyczyna odmowy przyjęcia do szpitala, informacja na temat udzielonych świadczeń zdrowotnych i przekazanych zaleceniach, 
 • informacje o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych oraz sposobie ich dawkowania – informacje przekazywane dla lekarze kierujących pacjentów do poradni specjalistycznych lub na leczenie szpitalne. 

Jak długo przechowywać dokumentację medyczną?

Dokumentację medyczną przechowuje się przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu zgodnie z Ustawą z dnia 6.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo przewiduje następujące wyjątki: 

 • 22 lata – dokumentację medyczną, która dotyczy dziecka do ukończenia 2. roku życia, 
 • 30 lat – dokumentację medyczną w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, 
 • 10 lat – zdjęcie rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta, 
 • 5 lat – skierowanie na badanie/ zlecenia lekarza. 

Digitalizacja dokumentacji medycznej - jak zrobić to dobrze?

Aby zdigitalizowane (zeskanowane) dokumenty były równoważne z oryginałem, muszą one zostać potwierdzone w jeden z możliwych sposobów: 

 • podpisem zaufanym, 
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
 • lub podpisem osobistym przez osobę do tego upoważnioną. 

Warto dodać, że przepisy jasno określają, co zrobić z papierową wersją zdigitalizowanych dokumentów. Ten sam dokument nie może być przechowywany jednocześnie w formie elektronicznej i papierowej. Po odbyciu prawidłowej digitalizacji, dokumentację należy zniszczyć w sposób, który uniemożliwia identyfikację danych pacjenta. Można to zrobić po wcześniejszym poinformowaniu pacjenta o digitalizacji jego dokumentacji i wyznaczeniu terminu (nie krótszego niż rok) na odebranie papierowej wersji dokumentów. 

Nowoczesna placówka medyczna – po czym ją poznać?

Nowoczesna placówka medyczna - po czym ją poznać?

Nasze doświadczenie w branży medycznej sprawia, że zamierzamy coraz częściej zwracać Wam uwagę na istotne aspekty prowadzenia placówki medycznej. Na łamach dzisiejszego wpisu postaramy się odpowiedzieć na pytanie, związane z prowadzeniem nowoczesnej placówki medycznej. Mamy nadzieję, że wskazane informacje staną się dla Ciebie przydatne i umożliwią wprowadzenie zmian na lepsze w działalności medycznej. 

Nowoczesna placówka medyczna jest Pro Pacjent

Czas – zarówno specjalista, jak i pacjent ma go obecnie bardzo niewiele. Dlatego tak ważne jest, aby Twoja placówka medyczna zrobiła wszystko, co tylko możliwe i dostosowała sposób świadczonych usług do aktualnych oczekiwań pacjentów. Jak to zrobić? Dobrym krokiem w kierunku poprawy funkcjonalności swojej placówki medycznej jest możliwość dokonania rejestracji internetowo i zrealizowania płatności online.

Placówka pro pacjent to miejsce, które: 

 • gwarantuje możliwość dokonania rejestracji całodobowo 
 • jest obecne w sieci (a przez obecność mamy na myśli nie tylko posiadanie profili w mediach społecznościowych, czy strony internetowej, a systematyczną aktywność)
 • umożliwia realizację płatności online 
 • zapewnia dostęp do dokumentacji pacjenta i pozwala na błyskawiczne załatwienie ważnych dla niego spraw. 

Zarządzanie placówką medyczną - na co zwrócić uwagę?

Nowoczesna placówka w celu optymalizacji czasu pracy swoich specjalistów i zapewnienia możliwie najwyższego poziomu dostępności usług, umożliwia przeprowadzenie telekonsultacji. To świetna alternatywa dla stacjonarnych wizyt na przykład w momencie, kiedy pacjent potrzebuje wyłącznie powtórnego wystawienia e-recepty, e-skierowania lub e-ZLA.

W medycynie od dawna funkcjonowały wizyty, które nie wiązały się z wykonywaniem badań, czy zabiegów. Pacjent pojawiał się w gabinecie po to, aby po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu o ogólny stan zdrowia i samopoczucie, otrzymać od specjalisty na przykład powtórną receptę. Nowoczesna placówka medyczna jest w stanie usprawnić ten proces za sprawą na przykład zaoferowania konkretnych godzin, gdzie odbywać się będą telekonsultacje. Dzięki temu stopień dostępności do świadczeń medycznych będzie prostszy. 

Twoi pacjenci mogą podpisywać dokumenty na urządzeniu mobilnym

Użytkownicy systemu Proassist mogą wykorzystać stosunkowo nową funkcjonalność. Mowa o możliwości dokonania podpisu na dokumencie lub wypełnieniu ankiet, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Podpis jest dokonywany bezpośrednio na urządzeniu mobilnym (odręcznie przez pacjenta), a podpisane materiały automatycznie lądują tam, gdzie pozostała dokumentacja danego pacjenta. 

Zarządzanie placówką medyczną to duże wyzwanie. Jednak odpowiednia organizacja każdego z procesów, które wchodzą w skład tego przedsięwzięcia pozwalają na to, że jako osoba odpowiedzialna za świadczenie usług, możemy doprowadzić do:

 • automatyzacji niektórych procesów
 • delegowania ich w kierunku odpowiednich osób
 • stosowania rozwiązań, które są alternatywą dla obecnie wykorzystywanych, a mogą pozwolić nam osiągnąć więcej, szybciej i lepiej. 
Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.