Poleć Proassist znajomym i zbieraj nagrody:

Poleć Proassist znajomym i zbieraj nagrody:

Regulamin programu poleceń — Poleć i zarabiaj

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji marketingowej „Poleć i zarabiaj’ organizowanej przez Proassist sp. z o.o. (zwanym dalej: Proassist) z siedzibą w Krakowie, Osiedle Handlowe 5, 31-935 Kraków, spółkę prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000961573, o kapitale zakładowym w wysokości 27.000 PLN, posługującą się numerami: NIP 6762436420 oraz REGON 121461470. 

Definicje:
Klient Polecający – Klient Proassist posiadający wykupiony dostęp do oprogramowania lub osoba korzystająca z oprogramowania Proassist jako użytkownik w gabinecie lub placówce będącej Klientem Proassist.
Osoba Polecona – przedsiębiorca niebędący aktywnym, płacącym klientem Proassist;
Premia – premia wypłacana Klientowi Polecającemu w kwocie 300 zł netto lub premia przelewana na konto organizacji charytatywnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie za każdego poleconego Nowego Klienta.

Zasady Programu:
1. Klientem Polecającym może zostać każdy klient Proassist posiadający wykupiony dostęp do oprogramowania lub użytkownik oprogramowania Proassist pracujący w placówce, która jest klientem oprogramowania Proassist.
2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. W ramach Programu, Klient Polecający może polecić korzystanie z oprogramowania Proassist innemu przedsiębiorcy (dalej „Osoba Polecona”) i w związku z tym poleceniem otrzymuje Premię o wartości 300 zł (słownie: trzysta 00/100) netto (dalej: „Premia”).
4. Warunkiem przyznania Premii Klientowi Polecającemu jest rozpoczęcie płatnej współpracy przez Osobę Poleconą i korzystanie z oprogramowania Proassist oraz dokonanie przez Osobę Poleconą opłaty za pierwszy miesiąc korzystania z oprogramowania Proassist.
5. Klient Polecający wypełniając formularz, zawarty na www.proassist.pl/ podaje dane Osoby Poleconej, a następnie firma Proassist kontaktuje się z Osobą Poleconą i powołując się na Klienta Polecającego oferuje zakup oprogramowania Proassist.
6. Klient Polecający zostanie poinformowany przez Proassist o przyznanej Premii w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanek, o których mowa w pkt. 4 powyżej, albo o odmowie przyznania Premii w przypadku niespełnienia się przesłanek, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
7. Premia, która została wybrana przez Klienta Polecającego, zostanie zrealizowana w formie wysiłki wybranych bonów lub wysyłki potwierdzenia przelewu na konto organizacji charytatywnej wybranej przez Klienta Polecającego podczas zgłaszania Osoby Poleconej.
8. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie akceptacji warunków niniejszego Regulaminu w dowolny sposób przewidziany prawem, tj. poprzez oświadczenie złożone pisemnie lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie bądź drogą elektroniczną).
9. Program może być promowany przez Proassist w Internecie, zwłaszcza wśród użytkowników oprogramowania Proassist, w Social Media, wyszukiwarce Google oraz nagłaśniany w akcjach typu Public Relations.
10. Proassist zastrzega sobie prawo do odwołania Programu w każdym czasie, a także do zmiany Regulaminu.
11. Okres trwania Programu jest nieokreślony. Proassist może zakończyć Program w dowolnym momencie, o czym poinformuje na stronie internetowej albo drogą e-mailową. W przypadku zakończenia Programu, wszystkie zgłoszenia, które zostały dokonane przed jego ogłoszeniem zostaną zakwalifikowane do Programu.

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Cześć!

Podaj numer telefonu, a oddzwonimy do 2 minut!