Regulamin programu poleceń — Poleć i zarabiaj

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji marketingowej „Poleć i zarabiaj’ organizowanej przez Proassist sp. z o.o. (zwanym dalej: Proassist) z siedzibą w Krakowie, Osiedle Handlowe 5, 31-935 Kraków, spółkę prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000961573, o kapitale zakładowym w wysokości 27.000 PLN, posługującą się numerami: NIP 6762436420 oraz REGON 121461470. 

Definicje:
Klient Polecający – Klient Proassist posiadający wykupiony dostęp do oprogramowania lub osoba korzystająca z oprogramowania Proassist jako użytkownik w gabinecie lub placówce będącej Klientem Proassist.
Osoba Polecona – przedsiębiorca niebędący aktywnym, płacącym klientem Proassist;
Premia – premia wypłacana Klientowi Polecającemu w kwocie 300 zł netto lub premia przelewana na konto organizacji charytatywnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie za każdego poleconego Nowego Klienta.

Zasady Programu:
1. Klientem Polecającym może zostać każdy klient Proassist posiadający wykupiony dostęp do oprogramowania lub użytkownik oprogramowania Proassist pracujący w placówce, która jest klientem oprogramowania Proassist.
2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. W ramach Programu, Klient Polecający może polecić korzystanie z oprogramowania Proassist innemu przedsiębiorcy (dalej „Osoba Polecona”) i w związku z tym poleceniem otrzymuje Premię o wartości 300 zł (słownie: trzysta 00/100) netto (dalej: „Premia”).
4. Warunkiem przyznania Premii Klientowi Polecającemu jest rozpoczęcie płatnej współpracy przez Osobę Poleconą i korzystanie z oprogramowania Proassist oraz dokonanie przez Osobę Poleconą opłaty za pierwszy miesiąc korzystania z oprogramowania Proassist.
5. Klient Polecający wypełniając formularz, zawarty na www.proassist.pl/ podaje dane Osoby Poleconej, a następnie firma Proassist kontaktuje się z Osobą Poleconą i powołując się na Klienta Polecającego oferuje zakup oprogramowania Proassist.
6. Klient Polecający zostanie poinformowany przez Proassist o przyznanej Premii w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanek, o których mowa w pkt. 4 powyżej, albo o odmowie przyznania Premii w przypadku niespełnienia się przesłanek, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
7. Premia, która została wybrana przez Klienta Polecającego, zostanie zrealizowana w formie wysiłki wybranych bonów lub wysyłki potwierdzenia przelewu na konto organizacji charytatywnej wybranej przez Klienta Polecającego podczas zgłaszania Osoby Poleconej.
8. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie akceptacji warunków niniejszego Regulaminu w dowolny sposób przewidziany prawem, tj. poprzez oświadczenie złożone pisemnie lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie bądź drogą elektroniczną).
9. Program może być promowany przez Proassist w Internecie, zwłaszcza wśród użytkowników oprogramowania Proassist, w Social Media, wyszukiwarce Google oraz nagłaśniany w akcjach typu Public Relations.
10. Proassist zastrzega sobie prawo do odwołania Programu w każdym czasie, a także do zmiany Regulaminu.
11. Okres trwania Programu jest nieokreślony. Proassist może zakończyć Program w dowolnym momencie, o czym poinformuje na stronie internetowej albo drogą e-mailową. W przypadku zakończenia Programu, wszystkie zgłoszenia, które zostały dokonane przed jego ogłoszeniem zostaną zakwalifikowane do Programu.

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.